STATUT

FUNDACJI MIRIAM

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

MISJA

Wzorem Maryi nawiedzającej swą krewną Elżbietę wraz z Nią spieszymy jako Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji z pomocą naszym bliźnim. Niesiemy im Dobrą Nowinę i wypraszamy moc i dary Ducha Świętego

Art. 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Miriam, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Pawła Bogdanowicza, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 kwietnia 2018 roku przez Lidie Andrzejewską-Czemplik, notariusza w Gostyniu, za Repertorium A nr 1937/2018 działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.,  poz. 40)oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

Art. 2

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.
 3. Fundacja może nadawać tytuły honorowe, a także ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia, które mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym lub innym jednostkom, zasłużonym w działalności na rzecz Fundacji lub promowania jej celów.
 4. Siedzibą Fundacji jest Gostyń.

 

Art. 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

Art. 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

Art. 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej

 

 

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

 

Art. 6

 1. Celami Fundacji są:
 • prowadzenie rekolekcji,
 • organizowanie spotkań, kursów, eventów, koncertów ewangelizacyjnych,
 • poszerzanie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • prowadzenie działalności oświatowej, ekologicznej i kulturalnej, w tym szczególnie kultury chrześcijańskiej,
 • wyrównywanie startu życiowego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z różnych środowisk,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin, w szczególności sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych,
 • wspieranie umiejętności kluczowych dzieci i młodzieży oraz dorosłych dla funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy,
 • promowanie i wdrażanie idei społeczeństwa informatycznego,
 • wspieraniewdrażania i rozwijania kompetencji kluczowych i cyfrowych w społecznościach lokalnych, szkołach, samorządach, pracodawców i generacji 50+,
 • szkolenie w zakresie metod aktywizujących ucznia, bazujących na umiejętnościach społecznych i cyfrowych,
 • rozwój wszelkich form kultury i sztuki, propagowanie kulturalnych zachowań, popieranie twórców i animatorów kultury, ułatwianie dostępu do kultury i sztuki na najwyższym poziomie, ochrona i promocja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja kultury chrześcijańskiej,
 • wszelka działalność na rzecz rozwoju lokalnego,
 • edukacja obywatelska,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, równych praw obywateli w dostępie do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości,
 • wspieranie rozwoju samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, grup defaworyzowanych, dyskryminowanych i wykluczonych poprzez kształcenie kadry, w tym wzmacnianie i wyłanianie ich liderów,
 • kształcenie w zakresie przywództwa i wspieranie w rozwoju liderów, a w szczególności liderów chrześcijańskich,
 • promowanie i wspieranie postaw liderskich i przedsiębiorczych, opartych na wizji, angażowaniu, odpowiedzialności i odwadze działania dla dobra wspólnego,
 • działalność na rzecz rozwoju lokalnego poprzez wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • promowanie kultu religijnego oraz potencjału społecznego, ekonomicznego, ekologicznego, kulturalnego i turystycznego miast, wsi, gmin i powiatów,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania nastawione na rozwój współpracy między sektorami oraz działania na rzecz rozwoju lokalnego opartego na zasadach demokracji i zrównoważonego rozwoju,
 • wszelka działalność na rzecz rozwoju postaw obywatelskich, zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym, rozwoju demokracji, ochrony praw i swobód publicznych, równych praw obywateli w dostępie do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, działanie na rzecz rozwoju kwalifikacji związanych z rynkiem pracy, w tym wzmacnianie umiejętności liderskich,
 • inicjowanie, stymulowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości i aktywną walką z bezrobociem,
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i promocja zdrowia bio – psycho – społecznego i duchowego;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności integracyjna poszerzająca kontakty osób niepełnosprawnych i zdrowych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji i grup obywatelskich, m.in. wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo ich inicjatywy w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • promocja i rozwój turystyki i krajoznawstwa,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej i socjalnej dla dzieci i ich rodzin,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, chrześcijańskiej i kulturowej,
 • promowanie Biblii, kultury biblijnej oraz historii i kultury krajów biblijnych,
 • działania na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • wsparcie finansowe poprzez organizowanie konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji kultury oraz pomocy społecznej,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność na rzecz osób starszych,
 • prowadzenie badań, analiz i ocen z zakresu spraw stanowiących przedmiot działania Fundacji,
 • możliwość wspierania finansowego uczestnictwa w kursach Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (w skrócie SESA).

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele w obszarach: kultury, kultu religijnego nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspierania organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, działalności na rzecz integracji europejskiej, międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie zadań publicznych objętych działalnością pożytku publicznego.
 2. Fundacja realizuje cele poprzez niedochodowe:
 • prowadzenie badań oraz analiz w obszarach związanych z celami Fundacji;
 • prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych zgodnych celami Fundacji;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, sesji naukowych, wykładów, odczytów, podróży studyjnych, targów, wystaw, doradztwa i innych form kształcenia osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz organizacji i instytucji, w zakresie objętym celami Fundacji,
 • prowadzenie edukacji zindywidualizowanej oraz innych indywidualnych form wspierania w rozwoju;
 • udzielanie stypendiów, dotacji i nagród dla osób, organizacji oraz instytucji prowadzących działania w obszarach zgodnych z celami Fundacji;
 • prowadzenie rzecznictwa interesów grup marginalizowanych, zgodnych z celami Fundacji;
 • promowanie oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspomaganie tworzenia i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji i instytucji, służących realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,
 • prowadzenie i promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości i rozwoju debaty publicznej w dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego, katolickiego;
 • udostępnianie zainteresowanym osobom i środowiskom informacji, wiedzy i umiejętności przyczyniających się do lepszego zrozumienia spraw objętych celami Fundacji;
 • tworzenie przestrzeni dla współpracy, wzajemnego wspierania się oraz wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania w obszarach zgodnych z celami Fundacji,
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących popularyzacji i realizacji celów statutowych Fundacji,
 • kreowanie chrześcijańskich wydarzeń o charakterze sportowo – turystycznym i kulturalno– oświatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wydawnicze, w tym publikowanie analiz, raportów, ekspertyz i innych opracowań.
 • organizację bali charytatywnych, festynów, koncertów, wydarzeń o charakterze chrześcijańskim, edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, historycznym
 • spotkania z pedagogami, psychologami, rekolekcjonistami oraz specjalistami branżowymi z zakresu spraw stanowiących przedmiot działania fundacji,
 • umożliwiania zdobycia kwalifikacji do pracy lub działalności społeczno – woluntarystycznej,
 • organizowanie konkursów grantowych.

 

Art. 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

Art. 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych, przyznany w oświadczeniu woli Fundatorów o ustanowieniu Fundacji, oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.

 

Art. 9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, poza funduszem założycielskim, mogą pochodzić z:

 • krajowych i zagranicznych dotacji, subwencji i grantów, w tym również pochodzących od Fundatorów,
 • krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 • dochodów z praw majątkowych, majątku nieruchomego i ruchomego,

 

Art. 10

 1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w art. 6 niniejszego Statutu oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności i utrzymania Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

 

Art. 11

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

 

Art. 12

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział V

Organy Fundacji

 

Art. 13

Organem Fundacji jest Zarząd.

 

Art. 14

 1. Zarząd składa się z jednego do sześciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
 2. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
 3. Członków Zarządu następnych kadencji, w tym Przewodniczącego Zarządu i jego Zastępców powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić funkcje w Zarządzie albo dla rozszerzenia składu Zarządu w trakcie kadencji powołuje i odwołuje Fundator.
 5. W przypadku braku możliwości powołania nowych członków Zarządu przez Fundatora, powołania nowych członków Zarządu dokonuje Zarząd Fundacji.
 6. Każdy z członków Zarządu Fundacji ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur na nowych członków Zarządu.
 7. Powołanie nowego Zarządu Fundacji na czas nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji Zarządu i nie później niż w dniu jej upływu. Bieg kadencji nowo wybranego Zarządu Fundacji rozpoczyna się z datą upływu kadencji bieżącego Zarządu.
 8. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę Wiceprezesów Zarządu, w granicach określonych w ust. 1 określa każdorazowo Fundator. W przypadku braku możliwości uczynienia tego przez Fundatora, Zarząd Fundacji stosowną uchwałą.
 9. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego w okresie trwania danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
 10. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 11. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia właściwego ministra sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu danej kadencji.
 12. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
 13. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora a przypadku braku możliwości uczynienia tego przez Fundatora, przez Zarząd Fundacji uchwałą Zarządu Fundacji podjętą większością 2/3 głosów.
 14. Na członka Zarządu Fundacji nie może być powołana ani nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

 

Art. 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych Fundacji,
 • opracowywanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach realizacji i finansowania działań określonych w art. 6 Statutu,
 • uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji, w tym regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,
 • powoływanie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji oraz decyzje o przystąpieniu do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji, a także o współpracy z innymi jednostkami oraz o zasadach tej współpracy,
 • powoływanie ciał opiniodawczych i doradczych,
 • zatrudnianie pracowników i osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 • podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia,
 • wybór biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe Fundacji podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami,
 • ustalanie zasad zapobiegania konfliktom interesów i rozstrzyganie kwestii związanych z ich realizacją,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:
 • Prezes Zarządu– samodzielnie,
 • dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 1. W terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd będzie sporządzał i przedkładał Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości.
 2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego i otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.
 3. Fundacja ponosi koszty związane ze sprawowaniem zarządu przez członka Zarządu.
 4. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu.

 

Art. 16

 1. Pracami Zarządu kieruje i przewodniczy jego posiedzeniom Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub inny wyznaczony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub inny wyznaczony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Uchwały Zarządu Fundacji podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy brali udział w głosowaniu. Uchwały podjęte w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 8. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy wszystkie kompetencje Zarządu wykonuje Prezes Zarządu samodzielnie.

 

Art. 17

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o powołanie i odwołanie członka Zarządu jak również w innych sprawach określonych przez Zarząd.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

 

Art. 18

 1. Zmiana Statutu może być dokonana przez Zarządu Fundacji. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celów, dla których Fundacja została ustanowiona.
 2. Do powzięcia uchwały przez Zarząd Fundacji w sprawie zmiany Statutu wymagana jest większość 2/3 głosów członków Zarządu Fundacji.

 

Rozdział VII

Połączenie Fundacji z inną fundacją

 

Art. 19

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów.

 

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji

 

Art. 20

 1. O likwidacji decyduje wyłącznie Zarząd Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie o fundacjach.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów. Uchwała o likwidacji może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Zarządu Fundacji o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały.
 3. W chwili otwarcia likwidacji Zarząd przestaje działać. Likwidację przeprowadzą powołani przez Zarząd Fundacji likwidatorzy, funkcje likwidatorów mogą pełnić dotychczasowi członkowie Zarządu.

 

Art. 21

Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w art. 6 i utworzenie nowej fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbieżnych celach.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

Art. 22

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 2. Fundacja składa corocznie sprawozdanie właściwemu Ministrowi nadzorującemu Fundację ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

 

 

 

 

Gostyń, dnia 24.04.2018